วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553


แบบทดสอบก่อนเรียน- หลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ศาสนิกชนที่ดี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
คำชี้แจง ให้กา X ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดไม่ใช่ ศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา
ก. การทำบุญตักบาตร
ข. การทรงเจ้าเข้าผี
ค. การแสดงธรรม
ง. การเวียนเทียน

2. ข้อใดคือความมุ่งหมายของศาสนพิธี
ก. โฆษณาชวนเชื่อ
ข. สร้างวัตถุมงคล
ค. ชักชวนให้ปฏิบัติดี
ง. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3. นักเรียนจะช่วยบำรุงศาสนาได้อย่างไร
ก. ประพฤติดีทุกวัน
ข. ซื้อของแพงๆไปบริจาค
ค. พูดยกย่องศาสนาที่ตนนับถือ
ง. เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาบางครั้ง

4. ศาสนาแต่ละศาสนามีความแตกต่างกันในเรื่องใดมากที่สุด
ก. การทำนุบำรุงศาสนา
ข. ประโยชน์ที่ได้รับ
ค. จุดมุ่งหมาย
ง. พิธีกรรม

5. ข้อใดคือการปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ก. ถือศีลอด
ข. ทำบุญตักบาตร
ค. รับศีลมหาสนิท
ง. บูชาสังเวยเทพเจ้า

6. ข้อใดคือพิธีกรรมแรกที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ต้องปฏิบัติ
ก. พิธีศีลล้างบาป
ข. พิธีศีลมหาสนิท
ค. พิธีศีลแก้บาป
ง. พิธีศีลกำลัง

7. ข้อใดคือแนวปฏิบัติของผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ก. มีความจงรักภัคดีต่อผู้สืบทอดศาสนา
ข. ต้องสารภาพบาปเมื่อทำความผิด
ค. ทำการละหมาดวันละ 5 เวลา
ง. ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ

8. การบวงสรวงต่างๆ เป็นพิธีกรรมของศาสนาใด
ก. ศาสนาคริสต์
ข. ศาสนาอิสลาม
ค. พระพุทธศาสนา
ง. ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู

9. การกระทำในข้อใดไม่ควรปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ก. ฝนไปเวียนเทียนกับครอบครัว
ข. ลูกตาลตื่นตักบาตรตอนเช้า
ค. บอยชวนเพื่อนไปตกปลา
ง. แหม่มเข้าวัดฟังธรรม

10. ข้อใดไม่ใช่หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม
ก. การประกอบพิธีฮัจญ์
ข. การรักษาศีล 5
ค. การถือศีลอด
ง. การละหมาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น