วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ศาสนิกชนที่ดี
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

พิธีกรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ

- พิธีกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย พิธีกรรมเกี่ยวกับวินัยสงฆ์ (พิธีบรรพชาพิธีอุปสมบท พิธีทอดกฐิน และอื่นๆ) พิธีเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน (พิธีงานมงคล พิธีงานอวมงคล) พิธีเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา

- พิธีกรรมของศาสนาคริสต์ (พิธีศีลล้างบาปหรือศีลจุ่ม พิธีศีลกำลัง พิธีศีลมหาสนิท พิธีศีล
แก้บาป พิธีศีลเจิมคนไข้ พิธีศีลอนุกรมหรือศีลบวช พิธีศีลสมรส)

- พิธีกรรมของศาสนาอิสลาม ( พิธีถือศีลอด พิธีละหมาด พิธีฮัจญ์)

- พิธีกรรมของศาสนาสิข (พิธีสังคัต พิธีอมฤตสังสการ พิธีปาหุล)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น